messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group ฝ่ายสภา
นางวิไลวรรณ ทองลพ
ประธานสภา
โทร : 087-9876706
นายสเถียร เผ่าน้อย
รองประธานสภา
โทร : 094-4630719
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
เลขานุการสภา
โทร : 081-9295755
นายจรูญ ศรีสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 094-4508274
นายเสถียร เผ่าน้อย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-4630719
นายธนศักดิ์ คำพา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 094-3347339
นางสาวพรพรรณ ทองพร้อมพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 090-7888103
นายนา นานอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 080-6655374
นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 083-3077625
นางปนัดดา ผ่องใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 086-1255831
นางสาธิกา จำปางาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 086-1503889
นางพรพิชัย หอมขจร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 087-1220391
นางกุลวลี ผิวบาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร : 095-7378089