info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 036708444


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 168
เดือนนี้ 2,324
เดือนที่แล้ว 4,099
ทั้งหมด 15,371

group ฝ่ายสภา

(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
(นายวันชัย หงษ์ทอง)
รองประธานสภา
(นายวันชัย หงษ์ทอง)
รองประธานสภา
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นางนราทิพย์ เปี่ยมบุญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นางนราทิพย์ เปี่ยมบุญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสอาด)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสอาด)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายมนต์เทียน ศรธรรม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายมนต์เทียน ศรธรรม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายสุนทร พรมพันธ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสุนทร พรมพันธ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายประสาท สมสี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายประสาท สมสี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางมยุรี ทาแป้ง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางมยุรี ทาแป้ง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายบุญชื่น ปู่เพี้ยน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
(นายบุญชื่น ปู่เพี้ยน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
(นายก้องเกียร จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นายก้องเกียร จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นางประถม หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นางประถม หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นายสุดสาคร บุญประดิษฐ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายสุดสาคร บุญประดิษฐ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายโกเมษ ทองดี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายโกเมษ ทองดี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายสงวน พานนน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นายสงวน พานนน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว