องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group ฝ่ายสภา
(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
โทร : 087-9876706
(นายสเถียร เผ่าน้อย)
รองประธานสภา
โทร : 094-4630719
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 094-4508274
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-4630719
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 080-6655374
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 083-3077625
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 086-1255831
(นางสาธิกา จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 086-1503889
(นางพรพิชัย หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 087-1220391
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร : 095-7378089