องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group สำนักปลัด
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายคมสัน ชัยวงศ์
นักทรัพยากรบุคล
นางสาวฐิณฐนันธิปดิ์ คำพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศศิศ แคนทอง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครูชำนาญการ
พ.อ.ท.พงศกร กลับสงวน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกหญิง วรรณิศา ทาแป้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธนศร จบดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุชรี บุญลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมประภา ชินบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชา หอมขจร
พนักงานขับรถยนต์
นายนรินทร์ ข้อกิ่ง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย
นายสมภาร แย้มพจนา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบรรดิษฐ์ ตรุษไทย
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
นางพวงรัตน์ พรมพันธ์
นักการภารโรง
นางสาวนนธณี เอกชาตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายอนันตชัย ขาวจตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนาตยา บุญลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัญชลี โยธี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ผุดชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยอดรัก สายพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรวิทย์ เต่าทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถาวร โลมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวลลิตา พุ่มทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวบุญเหลือ อานุภาพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ