องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group สำนักปลัด
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าสำนักปลัด
(นายคมสัน ชัยวงศ์)
นักทรัพยากรบุคล
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวฐิณฐนันธิปดิ์ คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พ.อ.ท.พงศกร กลับสงวน)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราวดี จบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง