messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group สำนักปลัด
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายคมสัน ชัยวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิฌฐนันธิปดิ์ คำพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศศิศ แคนทอง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครูชำนาญการ
พ.อ.ท.พงศกร กลับสงวน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกหญิง วรรณิศา ทาแป้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธนศร จบดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นางสาวนุชรี บุญลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นายนรินทร์ ข้อกิ่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย)
นายสมภาร แย้มพจนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายอนุชา หอมขจร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวพิมประภา ชินบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานธุรการ)
นายบรรดิษฐ์ ตรุษไทย
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะมูลฝอย)
นางพวงรัตน์ พรมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานขับรถยนต์)
นางสาวนนธณี เอกชาตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายอนันตชัย ขาวจตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนาตยา บุญลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัญชลี โยธี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ผุดชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยอดรัก สายพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรวิทย์ เต่าทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถาวร โลมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวลลิตา พุ่มทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวบุญเหลือ อานุภาพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ