messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
info ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้บริการมาร่วนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

จุดให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความร
รอปรับปรุง
การรับชำระภาษีผ่าน QR-Code คิวร์อาร์โค้ด/หรือ Barcode บาร์โค้ด ชำระผ่านตู้ ATM (ตู้เอทีเอ็ม) , Internet Banking , Mobile Banking