info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 751
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกัน อบต.หลุมข้าว ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ณ โรงเรียนบ้านพรมทิน ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เรียบร้อยแล้ว [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายก อบต.หลุมข้าว ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับประชนอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาคมประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 [26 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมลงนาม MOUโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยังยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) กับ อบจ.จังหวัดบลพบุี [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลพบุรีลพบุรีเมืองสะอาด [26 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว [17 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [3 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 [15 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [8 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว