info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 800
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo การจัดแยกขยะสีถังต่างๆควรทิ้งอะไร..?? poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo ประกาศปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศกรมโยธาและผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file เอกสารแนบแผนที่เดิมและปรับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเขียนคำร้องฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
photo สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว