info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศกรมโยธาและผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file เอกสารแนบแผนที่เดิมและปรับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
description งานปิดประกาศผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเขียนคำร้องฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
photo กิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน