info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 036708444


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 35
เมื่อวาน 184
เดือนนี้ 2,188
เดือนที่แล้ว 3,676
ทั้งหมด 14,517

group คณะผู้บริหาร
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
(นายสุรไกร น้อยตั้ง)
รองนายก อบต.หลุมข้าว
(นายสุรไกร น้อยตั้ง)
รองนายก อบต.หลุมข้าว
(นายจิระ โยธี)
รองนายก อบต.หลุมข้าว
(นายจิระ โยธี)
รองนายก อบต.หลุมข้าว
(นายวรวิทย์ เต่าทอง)
เลขานุการนายก อบต.หลุมข้าว
(นายวรวิทย์ เต่าทอง)
เลขานุการนายก อบต.หลุมข้าว
group ฝ่ายสภา
(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
(นายวันชัย หงษ์ทอง)
รองประธานสภา
(นายวันชัย หงษ์ทอง)
รองประธานสภา
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นางนราทิพย์ เปี่ยมบุญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นางนราทิพย์ เปี่ยมบุญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสอาด)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสอาด)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายมนต์เทียน ศรธรรม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายมนต์เทียน ศรธรรม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายสุนทร พรมพันธ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสุนทร พรมพันธ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายประสาท สมสี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายประสาท สมสี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางมยุรี ทาแป้ง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นางมยุรี ทาแป้ง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายบุญชื่น ปู่เพี้ยน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
(นายบุญชื่น ปู่เพี้ยน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
(นายก้องเกียร จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นายก้องเกียร จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นางประถม หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นางประถม หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
(นายสุดสาคร บุญประดิษฐ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายสุดสาคร บุญประดิษฐ์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายโกเมษ ทองดี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายโกเมษ ทองดี)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
(นายสงวน พานนน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นายสงวน พานนน)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสมสมร เค้าเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมสมร เค้าเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางปฏิญญา แตงชุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางปฏิญญา แตงชุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวจิตรวดี คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวจิตรวดี คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางรุ่งราวรรณ วรรณาลัย)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางรุ่งราวรรณ วรรณาลัย)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสมมาด ป้อมบุบผา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสมมาด ป้อมบุบผา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราวดี จบดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจิราวดี จบดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง
group กองคลัง
(นางสมสมร เค้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสมสมร เค้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวเพชรนภา สังคนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเพชรนภา สังคนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
(นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว