องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ท่านนายกทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว นำทีมคณะผู้บริหาร อพปร. อบต.หลุมข้าว ร่วมมือกับ คณะท่านกำนันวิเศษ แก่เกิด และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในตำบลหลุมข้าว ร่วมด้วยช่วยกันขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้... [5 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง... [3 มิถุนายน 2565]
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (19 เมษายน 2565) [19 เมษายน 2565]
 
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819295755
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-9496241
นางสมสมร เค้าเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8537323
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0863589490
group สำนักปลัด
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางปฏิญญา แตงชุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(สิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม)
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวฐิณฐนันธิปดิ์ คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวแอนนา ประสมสัตย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราวดี จบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง
group กองคลัง
(นางสมสมร เค้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ พัดยนต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฏิบัติงาน
(นางสาวเพชรนภา สังคนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุปผา เลี้ยงถนอม
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
(นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายนรินทร์ ข้อกิ่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
group คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-4879994
นายสุรไกร น้อยตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 089-9006254
นางกลอยวดี พิมพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-8622556
นายจิระ โยธี
เลขานุการ
โทร : 081-7415628
group ฝ่ายสภา
(นางวิไลวรรณ ทองลพ)
ประธานสภา
โทร : 087-9876706
(นายสเถียร เผ่าน้อย)
รองประธานสภา
โทร : 094-4630719
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
เลขานุการสภา
(นายจรูญ ศรีสุข)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 094-4508274
(นายเสถียร เผ่าน้อย)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-4630719
(นายนา นานอก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 080-6655374
(นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 083-3077625
(นางปนัดดา ผ่องใส)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 086-1255831
(นางสาธิกา จำปางาม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 086-1503889
(นางพรพิชัย หอมขจร)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 087-1220391
(นางกุลวลี ผิวบาง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร : 095-7378089