องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้บริการมาร่วนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2567 [18 มกราคม 2567]
กิจกรรมโครงการผู้ว่า พาแต่งไทย หิ้วปินโตเข้าวัดทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวัดธรรมสวนะ (วัดพระ) [20 ธันวาคม 2566]
"วันส้วมโลก" (World Toilet Dar) [20 ธันวาคม 2566]
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [19 ธันวาคม 2566]
 
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819295755
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0863589490
group สำนักปลัด
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายคมสัน ชัยวงศ์
นักทรัพยากรบุคล
นางสาวฐิณฐนันธิปดิ์ คำพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศศิศ แคนทอง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครูชำนาญการ
พ.อ.ท.พงศกร กลับสงวน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกหญิง วรรณิศา ทาแป้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธนศร จบดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุชรี บุญลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมประภา ชินบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชา หอมขจร
พนักงานขับรถยนต์
นายนรินทร์ ข้อกิ่ง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย
นายสมภาร แย้มพจนา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบรรดิษฐ์ ตรุษไทย
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
นางพวงรัตน์ พรมพันธ์
นักการภารโรง
นางสาวนนธณี เอกชาตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายอนันตชัย ขาวจตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนาตยา บุญลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัญชลี โยธี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ผุดชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยอดรัก สายพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรวิทย์ เต่าทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถาวร โลมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวลลิตา พุ่มทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวบุญเหลือ อานุภาพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนารีรัตน์ พัดยนต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนรารัตน์ บุญมีศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์ชนก ขาวใบไม้
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวบุปผา เลี้ยงถนอม
ผู้ช่วยงานพัสดุ
นางสาวสุวณัฐ สุพรรณ์
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเกวลิน เที่ยงธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นักจัดการงานช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
นายช่างสำรวจ
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายเกียรติศักดิ์ มะเดื่อสวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสำราญ ทิมดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 092 636 2529
group คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-4879994
นายจิระ โยธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 081-7415628
นางกลอยวดี พิมพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-8622556
นางอนงค์ ทาแป้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 085-3015449
group ฝ่ายสภา
นางวิไลวรรณ ทองลพ
ประธานสภา
โทร : 087-9876706
นายสเถียร เผ่าน้อย
รองประธานสภา
โทร : 094-4630719
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
เลขานุการสภา
โทร : 081-9295755
นายจรูญ ศรีสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 094-4508274
นายเสถียร เผ่าน้อย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-4630719
นายธนศักดิ์ คำพา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 094-3347339
นางสาวพรพรรณ ทองพร้อมพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 090-7888103
นายนา นานอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 080-6655374
นายอถิสิทธิ์ ขุมแร่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 083-3077625
นางปนัดดา ผ่องใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 086-1255831
นางสาธิกา จำปางาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 086-1503889
นางพรพิชัย หอมขจร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 087-1220391
นางกุลวลี ผิวบาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร : 095-7378089
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุพรรณี สุริยจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน