messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.หลุมข้าว (Vision)
“สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานครอบคลุม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีการศึกษา ทุกภาคีมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมชุมชนน่าอยู่”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตร และการพัฒนาอาชีพให้ชุมชน 3. ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้ทั่วถึงทุกระดับ 4. ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 5. ส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ให้กับเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 6. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง 2. เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาความรู้ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น ทั่วถึงทุกระดับ 4. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน 5. เพื่อให้ประชาชน เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ