info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 817
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.หลุมข้าว (Vision)
“สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานครอบคลุม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีการศึกษา ทุกภาคีมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมชุมชนน่าอยู่”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตร และการพัฒนาอาชีพให้ชุมชน 3. ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้ทั่วถึงทุกระดับ 4. ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 5. ส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ให้กับเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 6. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง 2. เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาความรู้ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น ทั่วถึงทุกระดับ 4. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน 5. เพื่อให้ประชาชน เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว