info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกัน อบต.หลุมข้าว ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ณ โรงเรียนบ้านพรมทิน ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เรียบร้อยแล้ว
นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายก อบต.หลุมข้าว ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับประชนอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม
ประชาคมประปาหมู่บ้าน หมู่ 3
ร่วมลงนาม MOUโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยังยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) กับ อบจ.จังหวัดบลพบุี
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลพบุรีลพบุรีเมืองสะอาด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
กิจกรรมการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงานระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ