messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box โครงสร้างงานด้านการศึกษา
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสถานศึกษา
นางสาวแอนนา ประสมสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครู ค.ศ.2
นางณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริประภา ไชยเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลลิตา พุ่มทอง
จ้างเหมาบริการ