info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
account_box โครงสร้างงานด้านการศึกษา
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสถานศึกษา
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสถานศึกษา
นางสาวแอนนา ประสมสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวแอนนา ประสมสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครู ค.ศ.2
นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง
ครู ค.ศ.2
นางณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐชา จันทร์สุข
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน