ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามโครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง