ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อสำรองน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง สถานที่ดำเนินการ บริเวณท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง