ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง