ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัสติกท์เป็นถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณร้านค้านางเครือวัลย์ ดาวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง