ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง