ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง