ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 สายทาง ถนนลูกรัง หมุ่ที่ 5 ไป หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง