ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักตัวโควิด ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง