ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานกระจกยาว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง