ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานกระจกยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง