ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อเชื่อมกับถนนเลียบคลองโพนทองฝั่งตะวันออก สะพาน คสล. บริเวณนานางทองใบ ดีทองงาม พร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง