ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ชนิดตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง