ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานทีก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ถนนบริเวณบ้านนายวินัย กำแพงนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง