ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ สายทาง ถนนลูกรัง ทางไปนานายเดชา วิสูงลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง