ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่ิไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)ระลอก๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง