ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผนังฝายกั้นน้ำ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ คลองโพนทอง ฝายน้ำล้น คสล.บริเวณก่อนถึงฝายกักเก็บน้ำ กรมชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง