ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองคลัง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....