ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร ๗๑๘๑ ลพบุรี เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง