ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลหลุมข้าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง