ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๑๗ ลพบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง