ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ไป หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง