ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง