ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุมข้าวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง