ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ถนนบ้านพรหมทินใต้ - บ้านคลองฝั่งตะวันตก บริเวณข้างวัดพรหมทินใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง