messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะในพื้นที่ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองคลัง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-09 สายหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาโครงการตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งเคลื่อนตัว สถานที่ซ่อมแซม คลองโพนทอง บริเวณบ้าน นางสมหมาย มูลละ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนน คสล.ทางไปสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุมข้าว และบริเวณถนน คสล.ก่อนถึงสะพาน คสล.และคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ สายทางถนนลูกรังเลียบคลองโพนทอง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ สายทางถนนบ้านนางมยุรี ทาแป้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมกิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกลมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อยืดคอเซิ้ตแขนยาวสีดำ อปพร.) จำนวน ๒๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ สายทางถนนลูกรังนานายประกอบ ชูตะกูล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อต้นไม้และวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ สถานที่ดำเนินการคลองมะแลหมู่ที่ 1 บ้านเนินส้นกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณตรวจสอบฝายชะลอน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที ชนิด กล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที ชนิด กล่องสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที ชนิดกล่องสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรมทิน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุในพิธีทางศนา/รัฐพิธีวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ st๒๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ซ่อมแซมหมู่ที่ ๓ สายทางถนนลูกรัง โคกพรม - ถลุงเหล็ก ช่วงทางเชื่อมบริเวณนานายสมบัติ ขำสกุล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 317 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๘ ลพบุรี เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (เนื่องจากถูกน้ำหลากเซาะจนถนนขาด) สถานที่ซ่อมแซมหมู่ที่ ๔ บ้านหลุมข้าว สายทางถนนลูกรังเลียบคลองนาตาไท ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมารถแบ็คโฮรื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางใต้น้ำ เพื่อระบายน้ำป้องกันอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท, น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๓ บ้านโคกพรม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๓๙๑๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M200-P565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M200-P565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M200-P565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์พลาสติกไฟเบอร์ขาเหล็กพับเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในด้านงานจราจร สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน คสล. เนื่องจากทรุดเอียง สถานที่ดำเนินการซ่อมแซม ถนน คสล.เลียบคลองซอบโพนทอง บริเวณหลังบ้านนายสุดสาคร บุญประดิษฐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ สายทาง ถนนลูกรังนานายสะอิ้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหลุมข้าว สายทาง ถนน หมู่ที่ ๘ ไป หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งชนิดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
1 - 50 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5