องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งและ 1 เทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันร่วมพิธีถวายสักการะกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2566 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ร่วมเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงาน และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
ผู้โพส : admin