info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 845
play_arrow กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น


กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตัวเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระแต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กังองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป้นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว