info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 036708444


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 34
เมื่อวาน 183
เดือนนี้ 2,187
เดือนที่แล้ว 3,675
ทั้งหมด 14,516

อำนาจหน้าที่


อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้

    1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

    3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

    5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

    7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

    1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

    2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

    4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

    5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

    6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

    8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  12. การท่องเที่ยว

  13. การผังเมือง

 
14 มิถุนายน 2563

อำนาจหน้าที่

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้

    1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

    3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

    5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

    7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

    1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

    2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

    4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

    5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

    6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

    8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  12. การท่องเที่ยว

  13. การผังเมือง

 
14 มิถุนายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว