องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 กันยายน 2565
insert_drive_file สรุปรายงานประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
3 เมษายน 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
2 เมษายน 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
1 เมษายน 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๒.๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๒.๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 137
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๒.๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ๑๒.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3