messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 กันยายน 2565
สรุปรายงานประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
25 เมษายน 2565
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
3 เมษายน 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
2 เมษายน 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
1 เมษายน 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
28 มีนาคม 2565
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 126
28 มีนาคม 2565
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 148
28 มีนาคม 2565
๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 121
28 มีนาคม 2565
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 129
28 มีนาคม 2565
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 132
28 มีนาคม 2565
๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 129
28 มีนาคม 2565
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 141
28 มีนาคม 2565
๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 131
28 มีนาคม 2565
๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม poll โดย : adminเปิดอ่าน : 124
28 มีนาคม 2565
๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 140
28 มีนาคม 2565
๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 133
28 มีนาคม 2565
๑๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 146
28 มีนาคม 2565
๑๒.๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 116
28 มีนาคม 2565
๑๒.๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 171
28 มีนาคม 2565
๑๒.๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3