info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file กฏกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน