info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คู่มือประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คู่มือตัวอย่างคุรุภัทณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file คู่มือประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม : 092-4879994
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม : 092-4879994