องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2