messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือบุคลากร-ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
คู่มือบุคลากร-ความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือสำหรับประชาชนขอสนับสนุนน้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือด่านชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการใช้และตรวจสอบถังดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 132
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 147
คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 113
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 309
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 336
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2