messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 มิถุนายน 2567
การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านทางออนไลน์หรือเวปไซต์ โดย : adminเปิดอ่าน : 9
6 มิถุนายน 2567
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] โดย : adminเปิดอ่าน : 4
2 มีนาคม 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
3 ตุลาคม 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
3 ตุลาคม 2566
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน grade โดย : adminเปิดอ่าน : 16
3 ตุลาคม 2566
กฎหมายจัดตั้ง อปท. | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] โดย : adminเปิดอ่าน : 5
3 ตุลาคม 2566
กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : adminเปิดอ่าน : 6
3 ตุลาคม 2566
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : adminเปิดอ่าน : 5
5 มีนาคม 2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2565 โดย : adminเปิดอ่าน : 6
3 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น โดย : adminเปิดอ่าน : 6
1 สิงหาคม 2565
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
27 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] โดย : adminเปิดอ่าน : 8
5 มิถุนายน 2563
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll โดย : adminเปิดอ่าน : 90
30 เมษายน 2561
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll โดย : adminเปิดอ่าน : 103
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1