messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ อปท. รวมทั้งการรักษาวินัยของย้าราชการ พนักงาน
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ปี 2567 (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
มติ ก จังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
มติ ก. จังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอผู้บริหารทราบ
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างดีเด่น และบุคลากรภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
โครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) รอบ 12 เดือน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
กิจกรรมร่วมกันปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศมาตฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้องข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.หลุมข้าว
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 6
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วัยนัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 7
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1